20.10.22

Գործիական հոլովը ցույց է տալիս այն առարկան, որով կատարվում է գործողությունը:
Ներգոյական հոլովը ցույց է տալիս այն տեղը, որտեղ կամ որի ներսում կատարվում է գործողությունը:

Learn These Words

Tick — ստուգանիշ
Underline — ընդգծել
Cross out — հատել
Cirkle — շրջանի մեջ վերցնել
Complete — լրացնել
Right — ճիշտմ, աջ
Wrong — սխալ
Mistake — սխալ
Correct — ճիշտ
True — ճիշտ
False — սխալ
The same — միանման
Different — տարբեր
Match — համապատասխանել
Missing — բաց թողնված
Table — սյունակ