09.11.2022

 1. Ողջույն սիրելի սեբաստացի։Պատմիր կրթահամալիրում քո սովորորած երգերի ու պարերի մասին։Ներկայացրու դրանց պատմությունը։

Իմ սիրելի պարը Կոմիստասի փափուրին է, իսկ հիմա ներկայացնեմ նրա պատմությունը՝

Իսկ Փափուռի պարը չարխափան պար է։ Պազվել է չար ու բացասական ուժերին վռնդելու նպատակով։

Ահա երգի տողերը

Փափուռի

Նանայ, նանայ, փափուռի,
Նանայ, նանայ, փափուռի,
Փափուռի ջան, փափուռի,
Փափուռի ջան, փափուռի:

Ջուր է գալիս էն սարից,
Նանայ, նանայ, փափուռի,
Կաթում է մարմար քարից,
Նանայ, նանայ, փափուռի:

Արև ելավ էն սարից,
Նանայ, նանայ, փափուռի,
Կաքավ կանչեց էն քարից,
Նանայ, նանայ, փափուռի:

Խնձոր ես ծառի վրա,
Նանայ, նանայ, փափուռի,
Ծաղիկ ես սարի վրա,
Նանայ, նանայ, փափուռի:

Անուշ տաղ ասող բըլբուլ,
Նանայ, նանայ, փափուռի,
Կանգնել ես քարի վրա,
Նանայ, նանայ, փափուռի:

Մտա բլբուլի բաղը,
Նանայ, նանայ, փափուռի,
Երգեցի անուշ տաղը,
Նանայ, նանայ, փափուռի

Հայերենում տողադարձն ավելի հաճախ կատարվում է վանկատման սկզբունքով, այսինքն՝

 • Երկու ձայնավորների միջև գտնվող մեկ բաղաձայնն անցնում է հաջորդ տող, օրինակ՝ ա-շակերտ, նկա-րել, հա-սարակ և այլն։
 • Երկու ձայնավորների միջև գտնվող երկու և ավելի բաղաձայններից հաջորդ տող է անցնում միայն մեկը՝ վերջինը, օրինակ՝ կար-դալ, հաղ-թել կանգ-նել, հարց-նել և այլն։
 • Երկու և ավելի բաղաձայնների միջև եղած գաղտնավանկը, այսինքն՝ լսվող, բայց չգրվող ը հնչյունը գրվում է միայն տողավերջի ու հաջորդ տողի սկզբի վանկերում, օրինակ՝ հետաքըր-քըրվել, կըն-քահայր, բայց հե-տաքրքրվել, կնքա-հայր։

երկու ձայնավորների միջև եղած երկու և ավելի բաղաձայններից միայն մեկն է անցնում հաջորդ վանկ։Բայց եթե երկորդ բաղաձայնը յ— ն է, նրան նախորդողը կարող է յ- ի հետ անցնել հաջորդ տող (օրինակ ՝ ար-յուն, բայց՝ ա- րյուն)։

Վանկատման ժամանակ և -ով գրվող եվ հնչյունակապակցությունը երկու տառով է արտահայտվում, եթե նրա մեջ մտնող հնչյունները ՝ ե -ն և վ-ն , տարբեր վանկերի կազմում են լինում։ Եթե դրանք նույն վանկի կազմում են , և տառով են արտահայտվում։

Տրված բառերը բոլոր հնարավոր ձևերով տողադարձիր։

Բարեկամաբար,կառավարել,արդուկ,հարավային,հեռախոս, բարձրացնել,անկացնել,հարթեցնել։

Բարեկամաբար — բարեկամ-ամաբար

Կառավառել — կա-ռա-վառել

Արդուկ — ար-դուկ

Հարավային — հարավ-ային

Հեռախոս — հեռ-ա-խոս

Բարձրացնել — բարձր-ացնել

Հարթել — հար-թել

Տառային և վանկատառային հապավումները չեն տողադարձվում, օրինակ՝ ԽՍՀՄ, ԱՊՀ:

Տրված բառերը վանկատիր երկու ձևով։

Անկյուն, մատյան, գոչյուն, գիտություն, սենյակ, Հակոբյան, առյուծ, մատյան, բարդություն։

Անկյուն — ան-կյուն

Մատյան — մատ-յան

Գոչյուն -գո-չյուն

Գիտություն — գիտ(գիտելիք)-ություն

Սենյակ — սեն-յակ

Հակոբյան — հակոբ-յան

Առյուծ — առ-յուծ

Մատյան — մատ-յան

Բարդություն — բարդ-ություն

Համո Սահյան, Հրաշք լիներ։

Փորձիր արտասանել և իքնդ քեզ ձայնագրել։

<<Հրաշք լիներ >> վերնագրով փորձիր ինքնդ երևակայել ․․․

Հրաշք լինել

Երբ իմ սենյակի պատուհանից նայում եմ դուրս ես մատածում էի թէ ինչ հրաշք կլիներ երբ պատերազմ չլիներ և մեր երկրում լիներ միշտ խաղաություն լիներ և զինվորները հանգիստ և առողջ վեռադառնան իրենց տները և մենք բոլորս խաղաղ ու երջանիկ ապրենք։

Русский текст

ТЕКСТ 1
Давайте познакомимся. МенЯ зовУт Джан. МоЯ фамИлия Смит. Я студент. А Это мой друг. Ero зовУт Жан. Его фамИлия Венсан. А Это моЯ подрУга. Её зовУт Анна. Её фамИлия Свенсон. Она студентка. А Это наш nреподаватель. Ero зовУт Сергей Иванович Матвеев.

Եկեք ծանոթանանք։ Իմ անունը Ջան է։ Իմ ազգանունը Սմիթ է։ Ես ուսանող եմ. Եվ սա իմ ընկերն է: նրա անունը Ժան է։ Նրա ազգանունը Վինսենթ է։ Եվ սա իմ ընկերուհին է: Նրա անունը Աննա է: Նրա ազգանունը Սուոնսոն է։ Նա ուսանողուհի է: Սա մեր ուսուցիչն է: Էրոյի անունը Սերգեյ Իվանովիչ Մատվեև է։

 1. Ответьте на воnросы к тексту.
  1) Как меня зовуr? Мена зовут Джан
  2) Как моя фамилия? Смит
  3) Кто я? Я студент
  4) А кто это? А это мой друг
  5) Как его зовуr? Его зовут жан
  6) Как его фамилия? Его фамилия Венсан
  7) Это моя подруга?
  8) Как её зовуr? Подруга зовут Анна
  9) Как её фамилия? Её фамилия Свенсон
  10) Она сrудентка? Да
  1 ) Это наш преподаватель? Да
  12) Как ero зовуr? Ero зовУт Сергей Иванович Матвеев