Հոկտեմբերի 23

Կատարի՛ր առաջադրանքները:

   1.Հաշվի´ր, թե տրված բառերի  մեջ քանի՞ տառ, քանի՞ հնչյուն կա:

Օրինակ՝

Երևան — 5 տառ, 7 հնչյուն:

Արև, ոզնի, ոհմակ, հրեղեն, երախտամոռ, տերև, հարևան, եղանակ, սեղան, երազ:

Արև  — 3 տառ, 4հնչյուն

Ոզնի — 4տառ, 5հնչյուն

Ոհմակ —  5տառ, 6հնչյուն

Հրեղեն —   6տառ, 6հնչյուն     

Երախտամոռ — 9տառ, 10հնչյուն 

Տերև — 4տառ, 5հնչյուն

Հարևան — 6տառ, 7հնչյուն

Եղանակ — 6տառ, 7հնչյուն

Սեղան — 5տառ, 5հնչյուն

Երազ — 4տառ, 5հնչյուն

2. Տրված բառերը վանկատի՛ր (վանկերի բաժանի՛ր): Բառերի դիմաց գրված է վանկերի քանակը:

Օրինակ՝ արահետ (3)- ա-րա-հետ

Արահետ (3) ա — ար — հետ, կածան (2) կա — ծան, հերոս (2) հե — րոս, բերանբաց (3) բե — րան — բաց, արկածային

(4), ար — կա — ծա — յին, արդարադատ (4) ար — դա — րա — դատ , կարգապահ (3) կարգ — ա — պահ, հերթական (3) հեր — թա — կան ,

մատակարարել (5) մա — տա — կա — րա — րել , ազատասեր (4) ազ — ա — տա — սեր:

3. Տրված են վանկեր: Վերականգնի´ր վանկատված (վանկերի

բաժանված) բառերը: 

Օրինակ` թե-թե-վա-նալ – թեթևանալ:

 Ա. Տե-րև, ա-րև-մուտք, ա-րև-կող, Տա-թև:

Տե-րև  – տերև

 ա-րև-մուտք  – արևմուտք

ա-րև-կող  – արևկող

Տա-թև  – տաթև

Բ. Տե-րե-վա-թափ, անձ-րե-վա-յին, ա-րե-վոտ, սե-վուկ,  բե-վե-ռա- յին,  ձե-վա-կան, թե-վա-վոր,  ու-ղե-վոր:

Տե-րե-վա-թափ – տերեվաթափ

 անձ-րե-վա-յին – անձրեվային

ա-րե-վոտ  –   արեվոտ

սե-վուկ – սեվուկ

բե-վե-ռա- յին –  բեվեռային

 ձե-վա-կան  –  ձեվական

թե-վա-վոր –  թեվավոր

ու-ղե-վոր –  ուղեվոր

4.  Նախորդ վարժության Ա և Բ  շարքի բառերը գործածելով՝ մի սիրուն աշնանային  պատմություն հորինի՛ր:

Աշուն եկել է, այն տարվա ամենագեղեցի եղանակն է: Ծառերը դարձել են գույնզգույն և գեղեցիկ: Ամպամած երկնքում հազիվ են երևում արևի շողերը: Աշնանը օրերը ցուրտ են և արևոտ: Անտառից լսվում է թռչուների ծլվլոցը, իսկ ծառերը կամաց — կամաց մերկանում են: Աշնան քամին գնում գալիս դիպչում է տերևներին, իսկ գույնզգույն տերևները պարելով իջնում են ցած:                              

Հոկտեմբերի 23

10 Երկու մառաններում 1183 շիշ գինի կա, առաջինում երկրորդից 183-ով ավելի է։ Ամեն մառանում քանի՞ շիշ գինի կա։

Լուծում ՝ 1183 – 183 = 1000, 1000 : 2 = 500 , 500 + 183 = 683

Պատ․՝ 683

11 Եթե ունեցածս փողը կրկնապատկեմ և 6դրամ ավելացնեմ, 40դրամ կստացվի։ Ինչքա՞ն փող ունեմ։

Լուծում ` 40 – 6 = 34, 34 : 2 = 17

Պատ՝ 17